logo-bg       

Ловно стопанство "Матански корита"

Ловно стопанство „Матански корита” е разположено на територията на Рила планина, която е най-високата планина в България и по-точно в северозападния край на Рило-Родопския планински масив.

Най-високият връх на Рила планина – Мусала, със своите 2925 м е и най-високият на Балканския полуостров и цяла Източна Европа.

По билото на Рила минава Главния български вододел, който съвпада с Главния балкански вододел, разделящ водосборните басейни на Черно и Егейско море.
В планината има многообразие на растителни видове – около 2000 и разнообразни представители на животинския свят.

Ловно стопанство „Матански корита” е разположено в подножието на едноименния връх Капатник, който е най-южния рилски връх, висок 2170 м.
От него, както и от върховете Русалия, Скачковец и Чакалица се разкрива панорама към билата на Пирин.
Намира се на 120 км. от София и на 16 км. от Банско.

България е сред доказалите се ловни дестинации на Европа. Качеството на ловните трофеи, съхранената природа и традиции, неповторимите природни дадености и тяхното разнообразие многократно връщат любителите на ловните преживявания в страната ни.

Спокойствието и девствената природа пазят естеествените местообитания на кафявата мечка, благородния елен, дивата свиня, дива коза, сърната и глухара.

Богатството на ловната фауна е представено също от елен лопатар, вълк, лисица, заек.

Ловно Стопанство „Матански Корита” е с площ от 2500 хектара. Граничи с „Национален парк Рила”,който е най-големият национален парк в България и е една от най-ценните и най-големи защитени територии в Европа.

По-голямата част от територията на парка е покрита с вековни гори от смърч, бяла мура и бял бор Фауната на Парка е изключително богата и обхваща 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни животни. Повечето от тях са представени с многобройни и жизнени популации. Общо 24 вида гръбначни животни са в световната Червена книга, като застрашени от окончателно изчезване от Земята.

Територията на Национален парк “Рила” се обитава от дивата коза, глухара, лещарката и планинския кеклик, пернатоногата и малката кукумявка, златката, както и единствената високопланинска популация на лалугера в България. От едрите хищници се срещат кафявата мечка и вълкът. Паркът е една от териториите в Европа с най-жизнени популации на хищните птици. Същевременно, той представлява основен екологичен коридор между европейската, средиземноморската и предноазиатската фауна.

За ловците са изградени комфортни и модерни ловни чакала, прокарани са ловни пътеки и маршрути, съчетаващи удоволствието от различните видове лов и пълното уединение в дивата природа. Изработени са модерни хранилки за дивите животни.